Mediation in strafrecht

Naast de reguliere slachtoffer-daderbemiddelingen die los staan van het strafrecht, verzorgt Slachtoffer in Beeld ook mediation in het strafrecht. Wat is het verschil? En wat is de werkwijze?

Met invoering van de wet 51h in het wetboek van Strafvordering op 1 januari 2012, is het in Nederland ook wettelijk mogelijk om bemiddeling in het strafrecht toe te passen. Deze vorm van herstelbemiddeling wordt steeds bekender en vaker toegepast. SiB verzorgt deze mediations in het strafrecht en aanmeldingen komen onder andere vanuit het Openbaar Ministerie, de selectietafel van ZSM en de rechtbank.

Mediation in en bemiddeling buiten strafrecht

Hoewel minimaal, er zijn verschillen tussen mediation in het strafrecht en bemiddelingen naast het strafrecht. Het is belangrijk dat slachtoffers en daders/verdachten, maar ook verwijzers, geïnformeerd zijn over de verschillen en zo kunnen afwegen welke vorm van bemiddeling het beste aansluit bij de behoefte en de mogelijkheden. Een verschil is bijvoorbeeld dat na mediation in het strafrecht de gerechtelijke instanties worden geïnformeerd over het plaatsvinden van de mediation en dat betrokkenen ervoor kunnen kiezen om de uitkomsten van de mediation mee te laten wegen in de afdoening van de zaak. Lees ook andere verschillen.

Pilot Herstelbemiddeling in officiers- en rechtersfase

In de periode van eind 2013 tot begin 2015 heeft Slachtoffer in Beeld deelgenomen aan  pilots Herstelbemiddeling in het strafrecht. In samenwerking met het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtspraak en Slachtofferhulp Nederland werden enkele honderden mediations verzorgd en gedurende de pilots werd onderzocht op welke wijze en onder welke voorwaarden bemiddeling in het strafrecht kan plaatsvinden. Op basis van de eindevaluatie liet minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, medio september in een brief aan de Tweede Kamer weten mediation in het strafrecht te willen voortzetten. Hoe precies wordt momenteel uitgewerkt.

Werkwijze SiB-mediation

SiB is voorstander van keuzevrijheid voor slachtoffers en daders om van herstelbemiddeling gebruik te maken. Volledige informatie over de beschikbaarheid van mediation en herstelbemiddeling buiten het strafrecht helpt hen om de juiste keuze te maken. Mediation in strafzaken biedt de kans om in een vroeg stadium zelf bij te dragen aan herstel en indien gewenst daarmee ook invloed uit te oefenen op de verdere rechtsgang. Herstelbemiddeling buiten het strafrecht kan vertrouwen in de intenties van de dader verhogen en zorgt ervoor dat deelnemers geen druk ervaren. Bij beide vormen van herstelbemiddeling zijn de gesprekken vertrouwelijk en wordt informatie alleen met andere gedeeld indien de betrokkene daar toestemming toe geeft.

In de werkwijze van Slachtoffer in Beeld staan slachtoffer en verdachte centraal, ligt de focus op emotioneel herstel, worden betrokkenen uitgebreid geïnformeerd over de mogelijke vormen van herstelbemiddeling en de consequenties van mediation in het strafrecht.