Medische incidenten

In de afgelopen jaren is aandacht voor openheid bij medische incidenten sterk toegenomen. Onder medisch incident verstaan we: een onbedoelde gebeurtenis met merkbare gevolgen voor de patiënt. Door de gebeurtenis kan veel (emotionele) schade en onbegrip ontstaan. Slachtoffer in Beeld brengt patiënt en zorgverlener op professionele wijze met elkaar in contact. Om samen te kijken naar wat er is gebeurd. Erkenning en uitleg staan centraal.

Een medisch incident kan een grote impact hebben op een patiënt. Maar de gebeurtenis kan ook een grote uitwerking hebben op de betrokken zorgverlener. Op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid begeleidt SiB bemiddelingen bij medische incidenten. Want hoewel er steeds meer aandacht is voor openheid bij een medisch incident, is dat nog niet de gewoonte. Ook is er geen vanzelfsprekend contact tussen de betrokken zorgverlener(s) en patiënt, terwijl hier, bij beide partijen, vaak behoefte aan is.

Aansprakelijkheid

Bij herstelbemiddeling na een medisch incident maakt SiB duidelijk onderscheid tussen het erkennen van een incident en de eventuele aansprakelijkheid. Bij herstelbemiddeling staat de erkenning los van de aansprakelijkheidsvraag. Ook het aanbieden van verontschuldigingen of excuses is niet hetzelfde als erkenning van aansprakelijkheid. Deze wordt vastgesteld in een juridische procedure, die uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaakt van het bemiddelingstraject door SiB.

Herstel

Vaak hebben patiënten vragen aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld over wat er precies is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zorgverleners kunnen uitleg geven en vragen beantwoorden. Maar kunnen ook zelf vragen hebben aan de patiënt of hun verontschuldigingen willen aanbieden. Voor beiden geldt dat herstelbemiddeling de kans geeft de andere kant te zien en dat wat er is gebeurd te verwerken. 

Bij herstelbemiddeling is het contact tussen zorgverlener en patiënt gericht op emotioneel herstel van het incident voor beide partijen. En, waar mogelijk, herstel van vertrouwen.

Als u zich wilt aanmelden voor een bemiddeling, neemt u dan contact op met SiB: 030-2340045.