Missie & Visie

Missie - wat stelt SiB zich ten doel?

Slachtoffer in Beeld staat voor wederzijds respect tussen mensen en gaat uit van het vermogen van slachtoffers en daders om zelf bij te dragen aan herstel. SiB helpt hierbij door het contact tussen slachtoffers en daders en direct betrokkenen van misdrijven en (verkeers)ongevallen te bevorderen en te begeleiden. Zij wil hiermee bijdragen aan de emotionele verwerking van het incident bij slachtoffers en de schuldverwerking bij daders.

Visie - hoe wil SiB dat bereiken?

Slachtoffer in Beeld stelt bij haar bemiddelingen de behoefte van de betrokkenen centraal. Ze begeleidt en ondersteunt hen waar nodig. Slachtoffer in Beeld hanteert hierbij vrijwilligheid als uitgangspunt. Slachtoffer in Beeld hecht zeer aan de onafhankelijkheid en integriteit van haar bemiddelaars, zodat de belangen van alle participanten behartigd worden.

Slachtoffers hebben behoefte aan herstel en gerechtigheid. Contact met de dader geeft inzicht in de gebeurtenis en helpt daarmee bij de verwerking van het misdrijf. Het vermindert angst en woede en draagt daardoor bij aan herstel van het gevoel van veiligheid.

Daders worden door het contact met het slachtoffer geconfronteerd met de gevolgen van hun daad. Het helpt hen om de verantwoordelijkheid te nemen en biedt de mogelijkheid om schuld-, spijt- en schaamtegevoelens te uiten, te verwerken en een herstelgebaar naar het slachtoffer te maken.

Slachtoffer in Beeld gaat in haar slachtoffer-daderbemiddelingen uit van de uniciteit van elk mens en elk delict. Alle bemiddelingen worden daarom aangepast op de individuele wensen en mogelijkheden en vinden plaats op het moment dat slachtoffer en dader daar behoefte aan hebben. Centraal daarbij staat dat de bemiddeling gericht is op herstel, de inhoud van de bemiddeling vertrouwelijk is tenzij betrokkenen daar zelf andere afspraken over maken en dat slachtoffer en dader een actieve rol innemen.

Slachtoffer in Beeld wil dat alle slachtoffers en daders de mogelijkheid krijgen om van slachtoffer-daderbemiddeling gebruik te maken als hen dit past en in een behoefte voorziet. Volledige informatie over het doel, het nut en de werkwijze stelt hen in staat om zelfstandig een afweging te kunnen maken. Hulpverleners, begeleiders en anderen die met slachtoffers en daders werken, dienen actief en vrijblijvend over slachtoffer-daderbemiddeling te informeren. Tegelijkertijd streeft Slachtoffer in Beeld ernaar dat slachtoffers en daders ook zelf de weg naar slachtoffer-daderbemiddeling kunnen vinden.

Aanpak

Slachtoffer in Beeld bereikt haar doelen door ondernemend en innovatief te werk te gaan. Zij streeft naar grote bekendheid en een goede reputatie in de samenleving en specifiek onder slachtoffers, daders en verwijzende instanties. Met deze laatste werkt ze nauw samen. Daarnaast levert Slachtoffer in Beeld een bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffer- en daderschap bij direct betrokkenen, hulpverlenende organisaties en wetenschap. Om haar kwalitatieve ambities waar te kunnen maken, werkt SIB met hoog opgeleide, vaste en ervaren bemiddelaars die voordurend worden bijgeschoold.

Jaarplan 2016

In 2016 zet Slachtoffer in Beeld al haar mogelijkheden in om haar reguliere slachtoffer-daderbemiddeling parallel aan het strafrecht en de mediation in strafzaken verder uit te bouwen, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Na afronding van de pilots mediation in strafzaken en de beleidsreactie van het Ministerie van Veiligheid & Justitie in 2015, zal mediation in strafzaken verder in Nederland geïmplementeerd worden. Slachtoffer in Beeld heeft haar werkwijze en mediators verder geprofessionaliseerd en biedt beide vorm van herstelbemiddeling aan. Naast de bemiddelingen zelf, stelt SiB alles in het werk om bij verwijzers en publiek duidelijk te maken waar beide vorm van herstelbemiddeling toe dienen, wat het verschil is en hoe de bemiddelingen in zijn werk gaan. SiB pleit daarbij voor vrijwillige deelname aan de bemiddeling, vertrouwelijkheid van de bemiddeling en keuzevrijheid in moment en vorm van de bemiddeling. Tot slot zal SiB in 2016 overgaan naar een nieuwe naam voor haar organisatie die beter past bij wat inmiddels 10 jaar haar hoofdactiviteit is: slachtoffer-daderbemiddeling.